projectile trajectory

projectile trajectory
sviedinio trajektorija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinio (kulkos) masės centro lėkimo erdvėje kreivė nuo sviedinio (kulkos) išlėkimo iš vamzdžio iki susidūrimo su taikiniu (kritimo arba susidūrimo taško). Sviedinio trajektorija yra balistinė, jei sviedinys (kulka, mina, rankinė granata ir kt.) lekia veikiamas tik traukos ir oro pasipriešinimo jėgų. Vienodo horizontalaus nuotolio, bet skirtingų išlėkimo kampų trajektorijos yra gretutinės. Pagal išlėkimo kampo dydį būna ↑lėkštoji, ↑iškilioji ir ↑mortyrinė trajektorija. Zenitinės artilerijos sviedinio trajektorija būna tik kylančioji (neturi krintančiosios atkarpos). Sviedinio trajektorijos parametrus galima nustatyti ją matuojant arba apskaičiuoti išorinės balistikos formulėmis. Sviedinio trajektorija turi labai daug parametrų. atitikmenys: angl. projectile trajectory rus. траектория снаряда ryšiai: dar žiūrėkiškilioji trajektorija dar žiūrėklėkštoji trajektorija dar žiūrėkmortyrinė trajektorija dar žiūrėktrajektorijos elementai dar žiūrėktrajektorijos matavimas dar žiūrėktrajektorijų pluoštas

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Trajectory — is the path a moving object follows through space. The object might be a projectile or a satellite, for example. It thus includes the meaning of orbit the path of a planet, an asteroid or a comet as it travels around a central mass. A trajectory… …   Wikipedia

  • Projectile — A projectile is any object propelled through space by the exertion of a force, which ceases after launch. In a general sense, even a football or baseball may be considered a projectile. It can cause damage (injury, property damage) to a person,… …   Wikipedia

  • trajectory booster projectile — aktyvusis reaktyvinis sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinys (mina), turintis du užtaisus – įprastinį (aktyvųjį) ir reaktyvinį. Reaktyvinis variklis įmontuotas į sviedinio (minos) korpusą. Aktyvusis reaktyvinis sviedinys pradinį… …   Artilerijos terminų žodynas

  • Trajectory (disambiguation) — A trajectory is the path a moving object follows through space.Trajectory may also refer to: * Methods of calculating the trajectory of a projectile * Trajectory Hermeneutics, a liberal teaching of Christian Postmodernism * Trajectory… …   Wikipedia

  • trajectory — ► NOUN (pl. trajectories) ▪ the path described by a projectile flying or an object moving under the action of given forces. ORIGIN Latin trajectoria, from traicere throw across …   English terms dictionary

  • trajectory — [trə jek′tə rē] n. pl. trajectories [ML trajectorius < L trajectus: see TRAJECT] 1. the curved path of something hurtling through space, esp. that of a projectile from the time it leaves the muzzle of the gun 2. Math. a) a curve or surface… …   English World dictionary

  • Trajectory of a projectile — In physics, the ballistic trajectory of a projectile is the path that a thrown or launched projectile will take under the action of gravity, neglecting all other forces, such as friction from air resistance, or propulsion under the influence of… …   Wikipedia

  • trajectory — trajectile /treuh jek til, tuyl/, adj. trajection /treuh jek sheuhn/, n. /treuh jek teuh ree/, n., pl. trajectories. 1. the curve described by a projectile, rocket, or the like in its flight. 2. Geom. a curve or surface that cuts all the curves… …   Universalium

  • trajectory —    The path described by an object or body moving in space. The path of a projectile after leaving the muzzle of a gun …   Forensic science glossary

  • trajectory — [trə dʒɛkt(ə)ri, tradʒɪkt(ə)ri] noun (plural trajectories) 1》 the path described by a projectile flying or an object moving under the action of given forces. 2》 Geometry a curve or surface cutting a family of curves or surfaces at a constant… …   English new terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”